Asistenţa medicală

 

       Asistenţa medicală se acordă prin furnizorii de servicii: cabinete ale medicilor de familie, cabinete ale medicilor specialişti, policlinici, spitale, servicii de ambulanţă, centre medico sociale etc. Toţi aceştia, persoane fizice sau instituţii, pot încheia contracte de furnizare servicii cu casele judeţene de asigurări de sănătate. În aceste condiţii, asiguraţii au dreptul la serviciile medicale ce le sunt necesare, fără să plătească direct, costul acestor servicii fiind achitat de către casa de asigurări de sănătate la care asiguratul a plătit contribuţia de asigurări de sănătate. Astfel, pentru a nu plăti serviciile medicale, asiguraţii trebuie să se adreseze numai furnizorilor care au contract cu casa de asigurări de sănătate. Pentru persoanele care nu sunt asigurate, plata serviciilor se efectuează direct de către acestea.

Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, persoanele asigurate trebuie să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat, aflat în relaţie contractuală cu C.A.S. Dolj. Asiguraţii au  dreptul să-şi aleagă medicul de familie care să le acorde asistenţa medicală primară. După 3 luni de la înscriere, asiguraţii îşi pot schimba medicul de familie. În acest sens, vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Acesta are obligaţia să transfere fişa medicală prin poştă în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. În situaţia în care asiguratul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, va solicita o negaţie (scoatere din evidenţă) casei judeţene de asigurări de sănătate din vechiul judeţ de domiciuliu, negaţie cu care se va prezenta la casa  de asigurări de sănătate din noul judeţ.

Medicul de familie are obligaţia să acorde serviciile medicale prevăzute în:

¨     Pachetul de servicii de bază  se acordă  asiguraţilor (persoanele care fac dovada plăţii contribuţiei la FNUASS şi persoanele asigurate fără plata contribuţiei) înscrişi în lista proprie:

         Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde:

-     Servicii profilactice

-     Servicii medicale curative

-     Activităţi de suport

-     Activităţi cuprinse în specialitatea “medicină de familie” în concordanţă cu competenţele obţinute.

    1. Serviciile profilactice cuprind:

-     urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorie a copilului de la externarea din maternitate până la 18 luni - prin examene de bilanţ

-     supravegherea gravidei (lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a); urmărirea lehuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 săptămâni

-     control medical anual  al copiilor de la 2 la 18 ani – examen de bilanţ

-     control medical anual al asiguraţilor peste 18 ani (consultaţie, recomandare pentru examene paraclinice când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice)

-     servicii de planificare familială

-     imunizări conform programului naţional de imunizări

-     educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum şi consiliere antidrog

-     controale periodice pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de MS

-     bolnav TBC nou, descoperit activ de MF, trimis şi confirmat de specialist

2. Serviciile medicale curative cuprind:

-     consultaţie în caz de boală sau accident; se acordă până la 2 consulataţii pe lună, cu excepţia urgenţelor şi a controalelor anuale sau periodice, care nu se includ în acest număr

-     manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil

-     prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic

-     recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca o consecinţă a actului medical propriu

-     eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către specialişti, fie în ambulatoriu (de preferinţă), fie la spital

-     luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de specialist.; pentru persoanele care refuză tratamentul MF va apela  la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale

-     asistenţă medicală la domiciliu pentru: copii de până la 1 an, în caz de boală sau accident, ce nu permit deplasarea la cabinetul medical; urgenţe medico-chirurgicale, pentru situaţiile care nu permit deplasarea la cabinetul medical; asiguraţii cu insuficienţă motorie a trenului inferior, insuficienţă cardiacă cls.IV-NIHA, bolnavi în faza terminală, cu alte afecţiuni grav pentru care, la recomandarea printr-o scrisoare medicală a medicului specialist, nu este permisă deplasarea

-     monitorizarea tratamentului bolnavilor cronici.

     3.    Serviciile medicale pentru situaţile de urgenţă constau în: asistenţă medicală în limita competenţei şi a posibilităţilor tehnice medicale; trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa MF, către medicul de specialitate. Asiguraţii beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt înscrişi.

      4.  Activitatea de suport constă în eliberarea de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, scutiri medicale pentru copii ş.a., conform Anexei 1, Cap.I, pct.D din Normele metodologice de aplicare a Contractului-Cadru/2005.

¨      Pachetul minimal de servicii se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi a plăţii contribuţiei la FNUASS sau nu sunt asigurate prin efectul legii. Serviciile cuprinse în acest pachet constau în:

-     Servicii medicale de urgenţă

-     Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

-     Servicii de planificare familială

¨      Pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ. [membrii misiunilor diplomatice; cetăţenii străini şi apatrizii temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară]

     Serviciile cuprinse în acest pachet constau în:

-     Servicii medicale de urgenţă

-     Depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

-     Supravegherea gravidei

-     Imunizări conform programului naţional de imunizări

 

MF acordă asistenţă medicală pentru situaţii de urgenţă oricărei persoane care are nevoie de aceste servicii.

 

                      Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul şi obligaţia de a efectua un control medical anual, pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea (v.Norme – pachet de bază), control care se va efectua în luna de naştere a fiecărui asigurat înscris pe lista medicului de familie. În situaţia în care asiguratul nu se prezintă la  control din motive obiective - pe care trebuie să le justifice în scris - el va fi reprogramat.

Medicul de familie este prima persoană care trebuie consultată pentru a beneficia de asistenţă medicală. În funcţie de situaţie, medicul de familie poate acorda o trimitere către medicul specialist, din ambulatoriul de specialitate, sau, direct, pentru internarea in spital.

Medicul specialist poate face unele consultaţii sau analize mai amănunţite. De asemenea, dacă e cazul, el poate acorda trimitere pentru internarea în spital.

Important de reţinut este faptul că majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afecţiunile necesită internarea în spital.

 

Urgenţele:

Pentru situaţiile de urgenţă asiguratul se poate prezenta la orice medic, din orice unitate medicală, fără nici un fel de trimitere şi fără nici un alt document. Totuşi, dacă se poate, este recomandabil ca mai întâi asiguratul să se adreseze (direct sau telefonic) medicului familie.

În urma consultaţiei, dacă este cazul, medicul de familie sau medicul specialist va elibera o reţetă cu medicamentele compensate sau gratuite de care asiguratul are nevoie. În unele situaţii,  medicul specialist, în urma unor consultaţii mai amănunţite, poate prescrie reţeta corespunzătoare, sau va acorda o scrisoare medicală pentru eliberarea reţetei de către medicul de familie.

Medicamentele gratuite sau compensate se pot obţine numai de la farmaciile care au contract cu casa judeţeană de asigurări de sănătate.