LISTA DE DOCUMENTE PRODUSE

ŞI/SAU GESTIONATE DE CAS DOLJ

 

Denumire document

Referat necesitate:

-          Aprovizionări

-          Avans numerar deplasări

-          Avans numerar gospodăreşti

-          Ore suplimentare

-          Lucrări,

-          Servicii,

-          Avansuri furnizori

Cereri oferte

PV adjudecare oferte

Hot adjudecare oferte

Contracte de achiziţii publice

Comandă

Notă recepţie şi constatare diferenţe

Bon de consum

Bon predare- transfer- restituire

FAZ pe baza foii de parcurs

Program anual aprovizionare

PV lucrări-servicii

PV selecţionare documente din arhivă

PV predare-primire documente predate la arhivă cu inventar

Registru depozit arhivă

Registru intrare-ieşire doc.din arhivă

Nomenclatorul arhivistic

Foi parcurs

Fişa individ. Protecţia muncii

Fişa individ. PSI

Listă inventar stoc carburant

Bilanţ anual Protecţie civilă

Fişe de magazie

Fişe documente cu regim special

Liste de inventar

Declaraţie de inventar

Referat eliberare din magazie

Plan de acţiune

Metodologii şi proceduri scrise pentru desfăşurarea activităţii C.A.S. Dolj

Raport de activitate

Balanta analitica pentru gestiunea de valori materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

Balanta analitica pentru gestiunea de valori materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

Balanta de verificare sintetica

CEC de numerar

Centralizator privind cheltuielile cu convorbirile telefonice

Cererea de deschidere de credite bugetare

Chitanţă

Contul de executie

Dare de seamă contabilă

Declaraţii pentru – Casa de Pensii, Somaj, M.F.P.

Decont cheltuieli pentru deplasări în numerar

Dispoziţii (încasare, plată) către casierie

Execuţia zilnica a veniturilor si cheltuielilor

Facturi pentru imprimate medicale (retete, scrisori medicale)

Fise analitice pentru activitatea proprie –ct. 234

Fise de cont sintetice

Fise de operaţiuni bugetare pentru activitatea proprie, subdomenii servicii medicale

Fişe analitice pentru gestiunea de valori materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe

Liste de inventar

Note contabile

Balanţă

Note interne

Ordine plată - plăţi pentru cheltuieli de administrare a fondului

Proces verbal de inventariere

Registrul Cartea Mare

Registrul de casă

Registrul jurnal

Registrul proiectelor de operaţiuni prezentate la viza C.F.P.

Registrul inventar

Registrul numerelor de inventar

Situatia ct. 26.12.16.03 – contribuţia datorată de alte persoane asigurate

Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal

Situaţia centralizată a aplicaţiei EXBUGET

Acţiuni, Întâmpinări

Cereri reconvenţionale

Cereri de chemare în garanţie

Formulare europene

Card european de asigurat

Obiective sau obiecţiuni la rapoartele de expertiză.

Note de şedinţă sau concluzii scrise.

Acte de exercitare a căilor de atac.

Referate de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Decizii

Referate de opinie.

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor

Notificări.

Adrese

Documente referitoare la prelucrarea şi transmiterea datelor privind eliberarea cardului european de asigurat

Revista presei

Material – Conferinţă presă

Raportare  Sinteză probleme asigurati

Răspunsuri asiguraţi

Răspunsuri furnizori servicii

Borderou trimiteri recomandate

Listă inventariere trimiteri poştale

Ştat funcţii, Organigramă

Ştat personal

Decizii:

-          Încadrare

-          Numire în funcţie

-          majorări salarii

-          salarii merit

-          avansare, etc

Fişe de post

Rapoarte de evaluare

Listă avans chenzinal

Listă calcul concedii odihnă

Ştate plată salarii, indemnizaţii membrii C.A. şi centralizatoare state de plată

Calcul certificate medicale

Fişe fiscale FF1 şi FF2 şi borderourile

Adeverinţe de salariu

Adeverinţe privind contribuţia de asigurări de sănătate

Contracte de muncă

Acte adiţionale la contractele de muncă

Dosare personale şi profesionale

Dosare pensionare

Registrul general de evidenţă şi cărţile de muncă

Note de lichidare

Situaţii şi rapoarte privind participare funcţionarilor publici la cursurile de perfecţionare

Situaţii privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

Registrul de decizii,  Registrul declaraţiilor de interese, Registrul proiectelor de operaţiuni prevăzute să fie prezentate la viza de control financiar preventiv

Adeverinţă asigurat

Carnet asigurat

Corespondenţă / răspuns debitori

Informare privind activitatea pentru Consiliul de Administraţie

Nota debite la fond asig.sociale de sanatate (pe baza declaratiei si incasarii)

Nota debite la fond asig.sociale sanatate (pe baza de procese-verbale)

Dispoziţie de încasare către casierie pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice asigurate facultativ sau prin efectul legii, altele decât cele prevăzute în Anexa 3 la Ordinul MFP nr. 1644/02.12.2003

Instiintare plata O.G.nr.61/2002 cu modificarile ulterioare

Note de calcul a obligaţiilor la FNUASS

Virări de credite conform Legii 500/2002 ptr. serv. medicale pe domenii de asistenţă cât şi pentru activitatea proprie

Contracte de furnizare servicii medicale1644/02.12.2003

Acte aditionale in asistenta medicală

Contracte de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie personală

Contracte furnizare dispozitive medicale

Acte adiţionale farmacii şi DM

Propunere angajament bugetar

Angajament bugetar individual/global in asistenta medicală

Borderou centralizator ordonatare in asistenta medicală

Nota Interna privind recuperarea debitelor in asistenta medicală

Instiintare privind refuzuri la plata in asistenta medicală

Instiintari privind documentele de contractare in asistenta medicală

Raspunsuri la sesizari in asistenta  medicală

Referate de sesizare privind aspecte la raportare din activitatea furnizorilor de servicii medicale

Rapoarte de control furnizori

Note de fundamentare pentru stabilirea valorilor de contract in asistenta primara

Note de fundamentare pentru stabilirea valorilor de contract in asistenta ambulatorie si de recuperare

Note de fundamentare pentru stabilirea valorilor de contract in asistenta stomatologica

Negatii pentru asigurati

Situaţia lunară a sumelor alocate şi utilizate din FASS în cadrul programelor

de sănătate

Situaţia datoriilor lunare ale spitalelor, ambulanţei, îngrijiri la domiciliu, programe de sănătate

Situaţia arieratelor înreg. la nivelul unităţilor sanitare cu paturi

Situaţia sumelor contractate pe indicatori (cumulat şi luna curentă) şi valoarea indicatorilor realizaţi (cumulat şi luna curentă)

Situaţia sumelor contractate cf. Normelor metod.de aplicare a Contr.Cadru

Grile de scor rap. de eval. a farm. în vederea acreditării

Fişe sintetice –agregare

Dosar de acreditare

Certificate de acreditare  sau Notificări de neacreditare

Adrese de înştiinţare a furnizorilor neacreditaţi  prin Scrisoare  recomandată

Înştiinţarea serviciilor : Audit intern, Juridic Contencios, întrerupere contract – neacreditare

Situaţii trimestriale:Tabel 6.2.,6.1,6.6.,6.4.1.,6.4.2,6.5,6.3,6.3.1.,9.1,9.2

Situaţii lunare: privind DM  decontate

Situaţii lunare privind cererile DM

Situaţii lunare privind consumul de medicamente

Corespondenţa cu Colegiul Farmaciştilor Dolj şi furnizorii de medicamente

Transmiterea prin poştă a  deciziilor de DM

Răspunsuri la cereri şi sesizări din partea asiguraţilor

Borderoul facturilor intrate

Borderoul facturilor plătite

Adrese privind reţinerea debitelor la furnizori

Informări privind consumul de medicamente

Ordonantare de plata in asistenta medicală

Ordine de plată pentru asistenţa medicală

Decizii (exclusiv cu privire la salarizare)

Note serviciu

Plan anual de audit intern

Referat de modificare a planului de audit

Notificari privind declansarea misiunii de  audit

Ordin de serviciu

Carta auditului public

Declaratie de independenta

Program de audit

Minuta sedintei de deschidere

Proiect de raport de audit

Minuta sedintei de inchidere

Raport de audit

Fise de implementare a recomandarilor

Note interne

Referate de opinie

Adrese  furnizori servicii

Răspuns sesizări

Adrese către furnizori

Adrese C.N.A.S.

Note interne

Procese verbale

Procese verbale de control (dif) - penalitati

Procese verbale majorari

Note de constatare / punctaj